Christelijke Basisschool De Til Thesinge

Kerkstraat 6 | 9797 PD Thesinge | Gemeente Ten Boer
T 050 302 11 72 | til@vcpong.nl


Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een organisatie die bij een basisschool bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR van de CBS de Til kent 4 leden; 2 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden (personeelsgeleding). Op dit moment zijn de onderstaande personen vertegenwoordigd in de MR:

Oudergeleding:

Harm Vos

Jolijn Mandema

Personeelsgeleding: 

Jessica Kloosterhuis

Annelies van der Ploeg

 


De MR is een wettelijk vastgestelde organisatie binnen de school en heeft als functie het beleid binnen de school te controleren. De MR kent (in)stemrecht in een aantal belangrijke beslissingen die betrekking hebben op het beleid van de school. Daarnaast kent de MR adviesrecht, gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de MR informatierecht om de MR-taken goed uit te kunnen voeren. CBS De Til is onderdeel van de VCPO Noord Groningen. VCPONG kent ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). In de GMR hebben 5 leerkrachten en 5 ouders zitting. Hierbij wordt gekeken dat er -zo mogelijk- van alle gemeenten waar de scholen van de VCPONG gehuisvest zijn, een afgevaardigde in de GMR zit.

De MR mag over alles praten wat met school te maken heeft. Ook kan een MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. Deze wet kunt u op de website van het Ministerie lezen.


Hiervoor kunt u bij de MR terecht;

Wanneer u vragen heeft, die niet van persoonlijke/individuele aard zijn, over het beleid van de school.  Indien deze zaken voor u van belang zijn of waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u de MR een email sturen met hierin uw standpunt of idee over het betreffende onderwerp.

Wij willen dit graag schriftelijk ontvangen  zodat wij dit kunnen behandelen in een MR vergadering zonder dat er zaken verkeerd geïnterpreteerd worden. U ontvangt altijd binnen 3 weken een reactie.

Het emailadres van de MR is: mr@cbsdetil.nl